انتقاد سناتور آمریکایی از ترکیه تحت حاکمیت اردوغان - برگزیده ها