انتقاد رئیس فرهنگستان علوم پزشکی از طرح مباحث ادغام آموزش پزشکی - برگزیده ها