انتقاد دونده مانع ایران از فدراسیون: دلسردم کرده‌اند - برگزیده ها