انتقاد از تشریفات اداری پیچیده برنامه‌های فرهنگی مدارس - برگزیده ها