انتظار بازی سختی مقابل باریج داشتیم/ از عملکرد تیم راضی هستم - برگزیده ها