انتشار گزارش نهایی حمله به کنگره آمریکا: ترامپ مقصر اصلی است - برگزیده ها