انتخاب اعضای مجمع در دستور کار هیات اجرایی کمیته ملی المپیک - برگزیده ها