امیر سرتیپ خلبان واحدی با سربازان اهل تسنن دیدار کرد - برگزیده ها