امیدوار به کسب سهمیه جهانی واترپلو هستیم - برگزیده ها