امیدواریم شرایط اومیکرون در ایران مثل اروپا نشود - برگزیده ها