امنیت در افغانستان در دوران حکومت طالبان «جهت دار» و «هوشمند» شده است - برگزیده ها