الکاظمی: بحران سیاسی کنونی بعد از ۲۰۰۳ دشوارترین است - برگزیده ها