الهی به رده بندی نرسید/ قهرمانی از دست ایران پرید - برگزیده ها