الزامی نبودن ماسک در بازی‌های المپیک ناشنوایان - برگزیده ها