البرهان: سودان دنبال عادی سازی روابط با آمریکاست - برگزیده ها