البرهان انصراف خود را از میانجیگری میان طرف‌های مدنی سودان اعلام کرد - برگزیده ها