اقدام عجیب چینی‌ها برای حذف برنز مشترک شمشیربازی - برگزیده ها