اقدام ایران در قطع تعدادی از دوربین‌های فراپادمانی آژانس کار خوبی است - برگزیده ها