افزایش ۹.۶ درصدی قربانیان حوادث رانندگی در نیمه اول سال ۱۴۰۰ - برگزیده ها