افزایش تعداد کشورها و شناورهای شرکت کننده در رزمایش ۲۰۲۴ - برگزیده ها