افتتاح ۲ دسترسی جدید به ایستگاه های خط ۶ مترو در تیرماه - برگزیده ها