افتتاح فاز دوم خانه کشتی با حضور سجادی/ دبیر: کشتی از وزارت ورزش بزرگتر است - برگزیده ها