اعزام سومین گروه ورزش ناشنوایان به المپیک برزیل - برگزیده ها