اطلاعیه وزارت کار و رفاه درخصوص اظهارات "عبدالملکی" - برگزیده ها