اطلاعاتی از ۲.۵ میلیون جمعیت فاقد بیمه نداریم - برگزیده ها