اصولی که در کشتی باید دیده شود و نمی‌شود - برگزیده ها