اصلاح یارانه ها، جامعه را به عدالت اقتصادی نزدیک تر کرد - برگزیده ها