اصلاحات ۱۹ بندی اساسنامه کمیته‌ملی المپیک - برگزیده ها