اسکرا آخرین تیم صعود کننده به مرحله اصلی مسابقات کاپ اروپا - برگزیده ها