استقلال در سودای ذوب آلومینیوم/ تراکتور سردرگم در آزادی - برگزیده ها