استقرار اورژانس در میادین تهران/آمار مأموریت‌های اورژانسی در هوای آلوده - برگزیده ها