استقبال عربستان، شورای همکاری و ترکیه از تمدید آتش بس یمن - برگزیده ها