استعفای گنج‌زاده از کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک - برگزیده ها