اسبقیان: نگرانی برای حضور ساره جوانمردی در پاراآسیایی وجود ندارد - برگزیده ها