اسامی ۶ فرنگی‌کار اعزامی ایران به تورنمنت فرانسه - برگزیده ها