از صفر مطلق شروع کردم و با محصول چیلر میلیاردر شدم - برگزیده ها