ارزش ذخایر کشف شده معدنی ۲۸ میلیارد دلار است - برگزیده ها