ارزشمندترین تیم و بازیکنان لیگ یک چه کسانی هستند؟ - برگزیده ها