اردوغان از بازگشت کارمندان سفارت ترکیه در کابل خبر داد - برگزیده ها