اراضی دانشگاه خرم آباد به نهضت ملی مسکن اختصاص یافت - برگزیده ها