ارائه گزارش قرارگاه اجتماعی تهران در شورای شهر - برگزیده ها