ارائه خدمات درمانی در منزل به صورت شبانه روزی در ایام اربعین - برگزیده ها