ادعای انگلیس درخصوص پایبندی به تعهداتش در برجام - برگزیده ها