اختصاص خوراک رایگان به پتروشیمی‌ها زیان آنها را پوشش داده است - برگزیده ها