احداث ۱۱۰ هزار نیروگاه تجدیدپذیر انشعابی در کشور - برگزیده ها