احداث و تکمیل ۴ بیمارستان با ظرفیت ۸۲۷ تخت بیمارستانی - برگزیده ها