احتمال چرخش سویه آفریقایی در همه کشورها/واکنش به بازگشایی‌ها - برگزیده ها