اجرای ۷۵ درصدی برنامه ارتقای توان نیروگاه‌های کشور - برگزیده ها