اجرای طرح سراسری پلیس برای مقابله با جیب‌بری در کشور - برگزیده ها