اجرای طرح برخورد با مزاحمین نوامیس در قم - برگزیده ها